logo       pand

Home

 

Privacy verklaring en de Algemene Verorderning Gegevensbescherming

       

Het kantoor Menschaert†(www.menschaert.com) is verantwoordelijk voor de verwerking.


gebruik persoonsgegevens

Het kantoor verwerkt persoonsgegevens die u zelf met uw toestemming aan ons heeft verstrekt. Het betreft persoonsgegevens die nodig zijn voor de behandeling
van uw zaak en voor declaratie of financiering daarvan (bijvoorbeeld het aanvragen van een toevoeging bij de Raad voor Rechtsbijstand of financiering
bij uw Rechtsbijstandsverzekeraar). Denk hierbij aan uw naam en adres, de gegevens die van belang zijn voor de zaak en gegevens van uw wederpartij.

Indien dat noodzakelijk is in verband met de behandeling van uw zaak kunnen wij ook persoonsgegevens opvragen bij instanties zoals de Kamer van Koophandel,
het Kadaster, de rechterlijke macht, een notaris of deurwaarder of algemeen toegankelijke bronnen op internet. Bij de behandeling van de zaak kan het
uiteraard noodzakelijk zijn dat uw persoonsgegevens worden gedeeld met derden, waaronder de wederpartij, de advocaat of adviseur van de wederpartij
en voornoemde instanties. Dat geldt omgekeerd ook voor persoonsgegevens van de wederpartij(en) van onze cliŽnten.

Processtukken en berichten aan derden worden conform de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten van tevoren met u besproken.
Ingeval u bezwaar heeft tegen de wijze waarop uw persoonsgegevens daarin zijn verwerkt kunt u dat aan uw advocaat melden.
Het kan zijn dat uw zaak dan niet of niet goed kan worden behandeld.

Verder verwerken wij persoonsgegevens indien dat wordt vereist door wet- of regelgeving, waaronder begrepen de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten.
Dit betreft met name de controle van de identiteit van cliŽnten. Wij hebben daarvoor inzage in uw paspoort of identiteitsbewijs nodig.
Dat geldt ook voor het aanvragen van een toevoeging (gefinancierde rechtsbijstand) waarbij wij uw BSN-nummer en dat van een eventuele samenwonende partner
moeten doorsturen. Bij weigering daarvan kunnen wij uw zaak niet behandelen of een toevoeging aanvragen.

Daarnaast wordt van persoonsgegevens van cliŽnten en hun wederpartij(en) gebruik gemaakt bij nieuwe zaken ter controle op eventueel tegenstrijdig belang
(met de cliŽnt). Dit vloeit voort uit de regels van de Nederlandse Orde van Advocaten.

In geval van eventuele claims of klachten heeft kantoor het recht om persoonsgegevens te gebruiken ter verdediging van de belangen van kantoor of de
aan kantoor verbonden advocaten.

NAW-gegevens van cliŽnten kunnen verder (i.v.m. de gerechtvaardigde belangen van kantoor) worden gebruikt voor het onderhouden van contact met kantoor
bijvoorbeeld voor het verzenden van nieuwsbrieven, updates of uitnodigingen.

††††††††

toegang en delen persoonsgegevens

In principe†heeft de advocaat†en de medewerkers die in zijn opdracht werken†toegang tot uw persoonsgegevens.†Naast de behandelend advocaat†hebben ook†
andere advocaten en medewerkers†toegang†in geval van waarneming†van de zaak,†facturering,†de behandeling van toevoegingen†of andere administratieve
verplichtingen.
De advocaat is uit hoofde van zijn beroep verplicht tot geheimhouding. Kantoor heeft met haar medewerkers (niet-advocaten) tevens een geheimhoudings-
overeenkomst afgesloten.
Wij kunnen voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in onze opdracht persoonsgegevens verwerken.
Denk hierbij aan ICT-dienstverleners voor de opslag van data of deurwaarders.†Voor zover deze dienstverleners niet reeds uit hoofde van hun beroep tot
geheimhouding zijn verplicht†(zoals deurwaarders of notarissen) heeft kantoor contractuele afspraken gemaakt.
Doorgifte naar landen buiten de Europese Unie zal slechts plaatsvinden indien dat in het kader van de behandeling van uw zaak noodzakelijk is, bijvoorbeeld in geval
van een buitenlandse wederpartij of cliŽnt.

††

veiligheid

In het kader van onze dienstverlening maken wij gebruik van elektronische gegevensuitwisseling (internet en e-mail via het door u opgegeven mailadres).
Kantoor wijst erop dat ondanks alle door het kantoor in acht genomen veiligheidsvoorzieningen er geen absolute zekerheid tegen raadpleging door
onbevoegden gegeven kan worden.

bewaartermijn

In principe worden uw persoonsgegevens minimaal zeven jaar na sluiting van het dossier bewaard in verband met nakoming van wettelijke verplichtingen,
controle door autoriteiten of in verband met mogelijke claims of klachten. De bewaartermijn kan worden verlengd indien zich een incident voordoet
waardoor verdere bewaring van uw persoonsgegevens noodzakelijk is bijvoorbeeld ter verdediging van uw belangen of de belangen van kantoor.

rechten, vragen en contact

U heeft rechten ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens zoals recht op inzage, rectificatie, verwijdering of doorgifte daarvan (
overdracht van dossier). Het kantoor zal deze rechten respecteren binnen de geldende wet- en regelgeving.
Voor vragen of verzoeken kunt u contact opnemen met mr. Menschaert via contact (http://www.menschaert.com.
Voor klachten verwijzen wij naar onze kantoorklachtenregeling. Mocht dit niet tot een oplossing leiden dan kunt u klagen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

disclaimer

Omdat de nieuwe privacy wet- en regelgeving volop in ontwikkeling is en ook onze organisatie kunnen wij deze privacyverklaring
tussentijds aanpassen.